ממן גאה לחנוך את שירות ממן ישיר, המאפשר לך לקבל מידע בזמן-אמת על פעילויותך בממן. אם טרם נרשמת לשירות, לחץ כאן כדי להרשם.
 


 
מחירי שירותי מסוף מטענים בתוקף מה - 18 בפברואר 2021
 

 
 
המחירים המופיעים להלן הינם על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי
מסוף מטענים בנמל תעופה בן-גוריון), התשנ"ח 1998
המחירים בש"ח.
 
 

 

 
אחסנה מיוחדת ביצוא אחסנה רגילה ביצוא מחיר קבוע בעד ניטול ביצוא
 
 
מחיר קבוע בעד ניטול ביצוא
 
43.47 משגור עד 50 ק"ג - ללא בלדרות וחקלאות  
59.91  משגור מעל 50 ק"ג - ללא בלדרות וחקלאות  
4.62 לכל יחידת מטען במשגור - ללא בלדרות וחקלאות (מספר היחידות הרשום על גבי טופס האיתור)  
25.95 לכל 100 ק"ג נוספים או חלק מהם (מעל 100 הק"ג הראשונים) - ללא בלדרות וחקלאות  
1.08 מחיר קבוע בעד ניטול ביצוא של משגורי בלדרות לכל 1 ק"ג או חלק ממנו  
.29 מחיר קבוע בעד ניטול ביצוא של משגורי חקלאות לכל 1 ק"ג או חלק ממנו  
94.46 הטענה ל 1000 ק"ג  
 
אחסנה רגילה ביצוא
משגור שמשקלו עד 10 ק"ג ושמועד הוצאתו מהמסוף מיום אחסנתו : -
 
פטור ביום הראשון  
פטור ביום השני  
פטור ביום השלישי  
6.75 ביום הרביעי  
9.34 ביום החמישי  
14.53 ביום השישי  
19.7 ביום השביעי  
25.79 ביום השמיני  
31.85 ביום התשיעי  
37.85 ביום העשירי  
  בעד אחסנת כל משגור שהוצא מהמסוף אחרי היום העשירי לאחסנתו,יתווסף על המחיר הנקוב ליום העשירי לכל יום :  
6.91 מהיום האחד עשר עד היום העשרים  
11.22 מהיום העשרים ואחד עד היום החמישים  
13.81 מהיום החמישים ואחד ומעלה  
משגור שמשקלו מעל 10 ק"ג,לכל 100 ק"ג או חלק מהם ושמועד הוצאתו מהמסוף מיום אחסנתו : -
 
פטור ביום הראשון  
פטור ביום השני  
פטור ביום השלישי  
9.02 ביום הרביעי  
12.44 ביום החמישי  
19.36 ביום השישי  
26.28 ביום השביעי  
34.39 ביום השמיני  
42.45 ביום התשיעי  
50.44 ביום העשירי  
  בעד אחסנת כל 100 ק"ג שמועד הוצאתם מהמסוף אחרי היום העשירי,יתווסף על המחיר הנקוב ליום העשירי לכל יום :  
9.21 מהיום האחד עשר עד היום העשרים  
14.92 מהיום העשרים ואחד עד היום החמישים  
18.45 מהיום החמישים ואחד ומעלה  
 
אחסנה מיוחדת ביצוא
  א. אחסנה בכספת (לכל יום)  
24.64 עד 10,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
48.94   10,001 עד 25,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
73.58  25,001 עד 50,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
100.52   50,001 עד 100,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
164.97  100,001 עד 150,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
199.54  150,001 עד 200,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
232.91  200,001 עד 250,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
266.7   250,001 עד 300,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
33.36   לכל 100,000 נוספים (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
 
ב. אחסנה במחסן שמור (לכל 100 ק"ג לכל יום)  
9.65   מהיום הראשון עד העשירי      
18.98   מהיום האחד עשר עד היום העשרים      
30.42    מהיום העשרים ואחד עד היום החמישים      
64.89   מהיום החמישים ואחד ומעלה      
 
ג. אחסנה בקירור רגיל  
38.33   מחיר קבוע למשגור     
22.77    תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום      
 
ד. אחסנה בקירור עמוק  
57.3   מחיר קבוע למשגור     
34.51   תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום      
 
ה. אחסנה בקירור מיוחד  
57.3   מחיר קבוע למשגור     
34.51   תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום      
 
ו. אחסנה בחדר רדיואקטיבי  
19.7   מחיר קבוע למשגור     
22.77   תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום      
 
ז. אחסנה בחדר הסגר  
19.7 מחיר קבוע למשגור     
22.77 תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום      
 
 
     
     
   
   
 
אחסנה מיוחדת ביבוא אחסנה רגילה ביבוא מחיר קבוע בעד ניטול ביבוא
 
 
מחיר קבוע בעד ניטול ביבוא
 
37.39 משגור עד 50 ק"ג - ללא בלדרות  
51.55  משגור מעל 50 ק"ג - ללא בלדרות  
3.95 לכל יחידת מטען במשגור - ללא בלדרות  
22.3 לכל 100 ק"ג נוספים (מעל 100 הק"ג הראשונים) - ללא בלדרות  
1.87 מחיר קבוע בעד ניטול ביבוא של משגורי בלדרות ל - 1 ק"ג או חלק ממנו  
.12 מחיר קבוע בעד ניטול ביבוא של משגור אחוד - בלא בלדרות וחקלאות המועבר למסוף חיצוני, מחיר לק"ג
ולא פחות מ - 186.65 ליחידת משגור אחוד
 
2.18 בעד אחסנת משגור אחוד , מעבר ל 8 שעות ממועד קליטת המשגור בידי נותן השירות, לכל 100 ק"ג או חלק מהם, לכל 24 שעות שמעבר ל 8 שעות האמורות  
94.46 פריקת טובין מכלי טיס למסוף לכל 1000 ק"ג  
 
אחסנה רגילה ביבוא
שגור שמשקלו עד 10 ק"ג ושמועד שחרורו מיום אחסנתו: -
 
פטור ביום הראשון  
פטור ביום השני  
פטור ביום השלישי  
6.75 ביום הרביעי  
9.34 ביום החמישי  
14.53 ביום השישי  
19.7 ביום השביעי  
25.79 ביום השמיני  
31.85 ביום התשיעי  
37.85 ביום העשירי  
   
בעד אחסנת משגור המשוחרר אחרי היום העשירי לאחסנתו יתווסף על המחיר הנקוב ליום העשירי לכל יום: -
 
6.91 מהיום האחד עשר עד היום העשרים  
11.22 מהיום העשרים ואחד עד היום החמישים  
13.81 מהיום החמישים ואחד ומעלה  
   
משגור שמשקלו מעל 10 ק"ג, לכל 100 ק"ג ושמועד שחרורו מיום אחסנתו: -
 
פטור ביום הראשון  
פטור ביום השני  
פטור ביום השלישי  
9.02 ביום הרביעי  
12.44 ביום החמישי  
19.36 ביום השישי  
26.28 ביום השביעי  
34.39 ביום השמיני  
42.45 ביום התשיעי  
50.44 ביום העשירי  
   
בעד אחסנת כל 100 ק"ג המשוחררים אחרי היום העשירי לאחסנתו ייווסף על המחיר הנקוב ליום העשירי לכל יום: -
 
9.21 מהיום האחד עשר עד היום העשרים  
14.92 מהיום העשרים ואחד עד היום החמישים  
18.45 מהיום החמישים ואחד ומעלה  
   
על אף האמור בפסקאות משנה א ו - ב:  
מחיר האחסנה של משגור ביבוא אישי של מי שעלה לישראל לפי אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י - 1950 שיובא על ידיו תוך שלוש שנים מיום עלותו לראשונה לישראל, יהיה מחצית מהמחיר הנקוב בפסקאות האמורות לפי מועד השחרור ומשקל המשגור.  
   
מחיר האחסנה של משגור ביבוא אישי לצורכי שיקום יהיה עשרה אחוזים מהמחיר הנקוב בפסקאות האמורות לפי מועד השחרור ומשקל המשגור.  
 
אחסנה מיוחדת ביבוא
א. אחסנה בכספת (לכל יום)  
41.89  עד 10,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
77.3   10,001 עד 25,000  (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
113.2  25,001 עד 50,000  (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
184.54    50,001 עד 100,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
283.49  100,001 עד 150,000  (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
312.49   150,001 עד 200,000  (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
398.56  200,001 עד 250,000  (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
455.14  250,001 עד 300,000 (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
59.39   לכל 100,000 נוספים  (ערך משגור בדולרים של ארה"ב)    
 
ב. אחסנה במחסן שמור (לכל 100 ק"ג לכל יום)  
11.71  מהיום הראשון עד העשירי      
23.05   מהיום האחד עשר עד היום העשרים      
36.93   מהיום העשרים ואחד עד היום החמישים      
78.78   מהיום החמישים ואחד ומעלה      
 
ג. אחסנה בקירור רגיל  
46.49   מחיר קבוע למשגור     
27.62    תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום      
 
ד. אחסנה בקירור עמוק  
69.48  מחיר קבוע למשגור     
41.89   תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום      
 
ה. אחסנה בקירור מיוחד  
69.48   מחיר קבוע למשגור     
41.89   תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום      
 
ו. אחסנה בחדר רדיואקטיבי  
23.91  מחיר קבוע למשגור     
27.2   תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום      
 
ז. אחסנה בחדר הסגר  
23.91   מחיר קבוע למשגור     
27.62   תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום      
 
 
   
     
   
   
 
 
 
34.51 פיצול מטען אחוד ( לכל פעולת פיצול של משגור אחוד)  
39.54 העתק פקודת מסירה (לכל העתק)  
8.89 העתק אישור קליטת טובין ליצוא דרך האוויר  
39.54 העתק חשבונית (לכל העתק)  
47.9 שליפה חוזרת של מטען או החזרת מטען לאחסון (לכל משגור)  
  שקילה  
39.54 מטען רגיל (לכל משגור)  
פטור מטען יצוא חקלאי  
34.11 העברת ציוד מוטס למסוף אחר  
39.54
6.21
ביצוע פירוט לפני בדיקת מכס
תוספת לכל יחידה נבדקת
 
34.56 פיצול שטר מטען מקורי לשטרי מטען פנימיים אחרי קליטה
(לטופס איתור לכל שטר מטען פנימי)
 
11.84 שינוי מבנה טיסה לפי הוראות חברת תעופה לכל 100 ק"ג  
המחיר הנקוב בפרק א' החזר מטען שהופקד ליצוא או החזר מטען שהוצא לטיסה  
10.38
1.99
החלפת תווית ביצוא
תוספת לכל תווית
 
  אריזת מטען בחבקים  
12.87 עד 5 חבקים  
25.66
2.56
מעל 5 חבקים (מחיר קבוע)
תוספת לכל חבק
 
39.54 שינוי מקום אחסון לפי בקשה (למשגור)  
4.56 פרוק והעמסת משגור אחוד לאחר אישור קבלת המטען (לכל חבילה)  
42.96 מסירה ישירה ביבוא - שחרור המטען במסוף נוסעים (למשגור)  
34.11 מסירה ישירה ביצוא - (הבאת המשגור לפתח המטוס ע"י הלקוח) (למשגור)  
.79 צילום מסמכים (לכל צילום)  
34.11 מתן העתקי מסמכים מהארכיון (להעתק מסמך)  
  קליטה מיידית מיוחדת  
46.43 טופס פקודת מסירה ידני  
תוספת של 50% מהמחיר
הנקוב בצד השירות כמפורט בפרק (ב) -
קליטה פיזית בתפעול שלא במסגרת רגילה (באישור מנהל התפעול)
ובלבד שלא תפחת מ-187.7
 
9.37 עדכון פרטי משגור ביבוא או ביצוא  
  ספירת חבילות במשגור  
39.54 מחיר קבוע למשגור  
1.99 תוספת עבור כל חבילה  
תוספת של 30% מהמחיר
הנקוב בצד השירות כמפורט בפרק (ב) -
שחרור משגור ביבוא ממחסן הסב"נים לאחר העברתו לשם בהתאם להוראות פקודת המכס
ןבלבד שלא תפחת מ-92.83
 
 
שירותים אחרים
  עבור כל 1/2 שעת עבודה שהושקעה במתן השירות או חלק ממנה  
32.6 עובד של נותן השירות  
  ציוד (לא כולל מפעיל)  
90.87 מלגזה עד 5 טון  
181.71 מלגזה בין 5 ל - 12 טון  
272.57 מלגזה מעל 12 טון  
54.81 טרקטור  
54.81 מסוע  
151.59 מטען למטוס 707  
151.59 מטען למטוס 747  
255.31 מערכת לודיגה  
53.83 משנע משטחי מטוס  
12.32 דוליס 10 רגל  
24.7 דוליס 20 רגל  
  שימוש במנוף  
1846.83 הרמת יחידה עד 10 טון  
2271.51 הרמת יחידה עד 20 טון  
2903.64 הרמת יחידה עד 30 טון  
3397.46 הרמת יחידה עד 40 טון  
3812.23 הרמת יחידה עד 50 טון  
6152.89 הרמת יחידה עד 65 טון  
50% מהמחיר הנקוב לצד השירות כל הנפה מעל ההנפה הראשונה  
  שירותי מחשב  
  שירותי שאילתות - לחודש  
615.28 כולל השכרת מסוף  
492.82 בתקשורת למשתמש יחיד  
363.5 בתקשורת לכל משתמש נוסף  
  העברת קבצים בתקשורת - לחודש  
181.72 נתוני קליטה יומיים ביבוא וביצוא  
פטור נתוני מצהר טיסה או נתוני תת מצהר  
147.17 נתוני חשבוניות יומיים - יבוא ויצוא  
פטור שידור נתונים של תעודות משלוח  
  שירותי הדפסה - לחודש  
1121.93 פקודת מסירה  
1121.93 אשורי קליטה - יצוא  
  הפקת דו"חות מודפסים  
257.78 דו"ח ספירת מלאי לכל עותק  
בתאום דו"חות אחרים -  
     
  הובלה ממחסן מכירות בפתח תקוה למסוף המטענים  
63.7 מטען במשקל עד 20 ק"ג  
127.41 מטען במשקל 21 עד 100 ק"ג  
265.19 מטען במשקל 101 עד 500 ק"ג  
424.69 מטען במשקל מעל 500 ק"ג  
150% מהמחיר הנקוב לצד השירות משגור מסוכן  
 
 
   
     
     
   
   
 
 
 
  יום - לרבות חלק של יום.  
  100 ק"ג / 1000 ק"ג - לרבות חלק מהם  
  משגור חריג - המחיר לשירות הניתן למשגור ביבוא או למשגור ביצוא שמשקלו מעל 11 טון יהיה סך כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות במתן השירות בתוספת 15%  
  מס ערך מוסף - מחיר השירות אינו כולל מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975  
  במקרה של סתירה בין התעריף המתפרסם לעיל לבין הנוסח הרישמי של הצו, יכריע הנוסח הרשמי  
 
 
   

 

 


 

      יבוא
      יצוא
      בלדרים תפיסה ועיכוב
      שירות למטען
      ציוד מוטס
      חשבוניות ממן
      ניהול תורים
      כניסות למסוף
      תעריפון
פיתוח מחשבה - טכנולוגיות בע"מ עזרה תנאי שימוש באתר ממן © כל הזכויות שמורות